เปิดรับสมัครสถาบันผู้ผลิตนักศึกษา

นักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน

เริ่มเปิดลงทะเบียนออนไลน์ 

ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ในโครงการ ครูรัก(ษ์)ถิ่น

00

วัน

00

ชั่วโมง

00

นาที

00

วินาที

ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น


วัตถุประสงค์

1. ผลิตและพัฒนาครูรุ่นใหม่สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนในชุมชนพื้นที่ห่างไกลจำนวน 5 รุ่น ๆ ละ 300 คน (1,500 คน)

2. ส่งเสริมการทำงานร่วมกันของหน่วยงานหลักในการผลิตและพัฒนาครู กับหน่วยงานที่ใช้ครูตั้งแต่ต้นทาง

3. ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูให้ตรงกับลักษณะงาน และตามบริบทของโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ห่างไกล และสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

"
ปัญหาของโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลคือ ครูขอย้ายบ่อยเพราะไม่ใช่คนท้องถิ่น และไม่มีครูมาทดแทน ครูจึงไม่พอกับชั้นเรียน โดยเฉพาะครูที่สอนระดับชั้นประถมศึกษา


สนใจร่วมเป็นสถาบันผู้ผลิตนักศึกษาในโครงการ

ยื่นข้อเสนอ