เปิดรับแบบเสนอโครงการ

เพื่อคัดเลือกเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู
ในโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล
เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน(ครูรัก(ษ์)ถิ่น) รุ่นที่ 3
ปีการศึกษา 2565


เริ่มเปิดลงทะเบียนออนไลน์ 

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2564 เวลา 23:59 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02-079-5475 กด 5 ในวันและเวลาราชการ

ยังเหลือเวลาอีก

00

วัน

00

ชั่วโมง

00

นาที

00

วินาที

คำอธิบาย


1. การยื่นแบบเสนอโครงการ ขอให้สถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการยื่นแบบเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์นี้เท่านั้น โดยส่งข้อมูลและเอกสารตามกำหนดให้ครบถ้วน เป็น PDF File ในระบบออนไลน์

2. แบบเสนอโครงการ ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (คุณสมบัติเบื้องต้น)
   ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการตามเกณฑ์คุณภาพ
   ส่วนที่ 3 คำรับรอง
   ส่วนที่ 4 มคอ.2 ของหลักสูตรที่ส่งแบบเสนอโครงการ
   แบบเสนอโครงการจะต้องมีทั้ง 4 ส่วนครบถ้วน มิฉะนั้นจะถือว่าแบบเสนอโครงการไม่สมบูรณ์ และไม่ได้รับการพิจารณา

3. เพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณา สถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ควรศึกษาเอกสาร ประกาศ กสศ. เรื่อง โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2565 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนชัดเจน และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนยื่นแบบเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์


เป้าหมายของโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น

เป้าหมายของโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น

เพื่อสร้างโอกาสให้กับนักเรียนยากจน ที่มีศักยภาพ และมีจิตวิญญาณความเป็นครู ได้เรียนครูจนสำเร็จ การศึกษาในระดับปริญญาตรีอย่างมีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ส่งผลต่อการ พัฒนาท้องถิ่น และจะทำให้มีครูเพียงพอต่อความต้องการ แก้ปัญหาครูไม่ครบชั้นและโยกย้ายบ่อย พร้อมกับการ สนับสนุนให้สถาบันผลิตและพัฒนาครูมีการออกแบบระบบการจัดการเรียนรู้ใหม่ จัดการเรียนการสอนที่นำไปสู่ การปรับเปลี่ยนบทบาทของครูในอนาคต และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาให้สามารถผลิตและ พัฒนาครูได้สอดคล้องกับบริบทในแต่ละพื้นที่และความต้องการโดยรวมของประเทศ ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นตาม เป้าประสงค์นี้จะสามารถนำไปสู่การยกระดับคุณภาพและระบบการศึกษาของประเทศได้


ข้อที่ 1

เพื่อสนับสนุนให้เกิดการผลิตและพัฒนาครูรุ่นใหม่ที่มีคุณลักษณะตรงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และบรรจุครูในพื้นที่ได้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล จำนวน ๓๐๐ คน

ข้อที่ 2

เพื่อประสานให้เกิดความร่วมมือในการทำงานร่วมกันของหน่วยงานหลักในการผลิตและพัฒนาครูกับหน่วยงานที่ใช้ครู ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือก การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมการพัฒนาทักษะวิชาชีพครู และการฝึกปฏิบัติงานในโรงเรียนและชุมชนตั้งแต่ต้นทางไปพร้อมกัน

ข้อที่ 3

เพื่อปรับระบบการผลิตและพัฒนาครู ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปรับกิจกรรมสร้างเสริมทักษะวิชาชีพและทักษะที่จำเป็นให้ตรงกับลักษณะงาน มีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ห่างไกล


ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการ

ท่านสามารถ ดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการ ชนิดไฟล์ ไมโครซอฟท์เวิร์ด เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำแบบเสนอโครงการ โดยคลิกที่ปุ่มด้านล่างค่ะ

ดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการ

Scan ด่วน

การติดต่อผ่านไลน์

ท่านสามารถ เพิ่ม LINE Official Account "ตอบรับแบบข้อเสนอ" เป็นเพื่อนโดยการ Scan QR CODE ด้านบนและหากมีข้อคำถามเกี่ยวกับการใช้ระบบ ท่านสามารถฝากข้อคำถามไว้ในช่องทางนี้ได้ ทีมงานจะตอบกลับโดยเร็ว ภายใน 15 นาที

๑.คู่มือการใช้โปรแกรม

๒.ประกาศโครงการ

๓.แบบเสนอโครงการ

กรุณาศึกษาข้อมูลคู่มือการใช้งานให้เข้าใจ อย่างละเอียด เมื่อท่านเข้าใจแล้วให้คลิกยืนยันว่าอ่านคู่มือจนเข้าใจแล้ว หลังจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม ลงทะเบียน