อาจารย์บันทึกข้อมูลการเข้าพื้นที่เพื่อติดตาม นักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น
อาจารย์ใช้บันทึกพฤติกรรมนักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น
Studentseef Imp Exp description